RCT Power recenze ( záruky ČJ )

Toto jsou záruční podmínky a pravidla pro všechny komponenty Baterie RCT POWER od prvního schválení do provozu dne

01.04.2018 a dále. Platí pro Evropské Země.

POZNÁMKA: Vezměte prosím na vědomí, že záruka platí pouze pro úložný Bateriový Systém RCT POWER (níže uvedený jen jako "produkt") při dodržení následujících podmínek!

A. 10-letá záruka za výrobek na integrovanou elektroniku Hlavní jednotky Výkonové Baterie BMS (bez akumulátoru)

(1) RCT Power GmbH (níže uvedená jen jako "Garant") ručí koncovému uživateli produktu/výrobku (níže uvedenému jen jako "Zmocněnec") po záruční lhůtu 10 let od počáteční instalace produktu (ale nikoli déle než 126 měsíců (pozn: dále je 121) od dodávky ze závodu), že integrovaná elektronika produktu je bez vad materiálu a zpracování, které ovlivňují její funkčnost. Z toho jsou vyloučeny běžné opotřebení a rovněž nesprávné použití produktu, v souladu s ustanoveními definovanými v kapitole D.

(2) Nárok na reklamaci platí, když je integrovaná elektronika (Hlavní jednotky výkonové Baterie BMS) vadná, do 10 let od první instalace produktu.

(3) V případě uplatnění reklamace, může koncový zákazník požadovat po garantovi kompenzaci časové hodnoty vadné Jednotky Výkonové Baterie BMS (záruka kompenzace časové hodnoty – viz podmínky záruky B(4)). V tomto případě garant kompenzuje 100% hrubé pořizovací hodnoty Hlavní jednotky Výkonové Baterie BMS, mínus jakékoli slevy a daňové vratky v prvních dvou letech od první instalace produktu. Dalších 8 let z celkové záruční lhůty 10 let, bude garant kompenzovat časovou hodnotu Hlavní jednotky Výkonové Baterie BMS.

(4) Integrovaná elektronika je "vadná" ve smyslu této záruky, pokud nadále nemá kvalitu, kterou může zmocněnec akceptovat, v souladu s popisem produktu garanta.

(5) Zmocněnec může požadovat opravu elektroniky (kromě akumulátoru) na náklady garanta. Elektronika je opravena, když má kvalitu, kterou může zmocněnec očekávat, podle popisu produktu (výrobku) garanta. Za účelem opravy, je rovněž garant oprávněn nahradit produkt (kromě akumulátoru), krok po kroku výrobkem (kromě akumulátoru) stejného typu a kvality, jako náhradu za vadný produkt (kromě akumulátoru).

B. 10 letá záruka za výrobek na Akumulátor (baterie k ukládání energie)

1. RCT Power GmbH (níže uvedená jen jako "Garant") ručí koncovému uživateli produktu/výrobku (níže uvedenému jen jako "Zmocněnec") po záruční lhůtu 10 let od počáteční instalace produktu (ale nikoli déle než 126 měsíců (pozn: dále je 121) od dodávky ze závodu), že integrovaná elektronika produktu je bez vad materiálu a zpracování, které ovlivňují její funkčnost. Z toho jsou vyloučeny běžné opotřebení a rovněž nesprávné použití produktu, v souladu s ustanoveními definovanými v kapitole D.

2. Nárok na reklamaci platí, když je integrovaná elektronika (Hlavní jednotky výkonové Baterie BMS) vadná, do 10 let od první instalace produktu.

3. V případě uplatnění reklamace, může koncový zákazník požadovat po garantovi kompenzaci aktuální hodnoty vadného akumulátoru (záruka kompenzace reálné hodnoty). V prvních 2 letech od první instalace výrobku, bude garant kompenzovat 100% hrubé pořizovací hodnoty akumulátoru, mínus jakékoli slevy, daňové vratky, atd. Dalších 8 let z celkové záruční lhůty 10 let, bude garant kompenzovat časovou hodnotu akumulátoru.

4. Časová hodnota akumulátoru je spočítána po 2 letech od první instalace výrobku. Je založena na předpokládané každoroční lineární amortizaci, pod dobu dalších 8 let. Počáteční hodnota výpočtu reálné ceny je 8/10 nebo 80% základní ceny, podle bodu B (5). Průměrná roční amortizace během této lhůty je 1/10 nebo 10%.
Třída 1: 100 %  do konce 24 měsíce
Třída 2: 75 % mezi   25  36 měsícem
Třída 3: 65%  mezi   37 a 48 měsícem
Třída 4: 55%  mezi   49 a 60 měsícem
(POZN:po 5 letém provozu je cena baterií 50% ?)
Třída 5: 45 % mezi   61 a 72 měsícem
Třída 6: 35% mezi   73 a 84 měsícem
Třída 7: 25 % mezi   85 a 96 měsícem
(POZN:po 7 letém provozu je cena baterií 25% ?)
Třída 8: 15 % mezi   97 a 108 měsícem
Třída 9: 5 % mezi 109 a 120 měsícem
Od 121 měsíce není poskytována žádná kompenzace časové hodnoty.

5. Čistá prodejní cena akumulátoru (kromě elektroniky zásobníku/spínací skříně a dalších periferií), podle faktury vystavené vlastníkovi systému (mínus jakékoli slevy a daňové vratky) je používána jako základ pro výpočet kompenzace časové hodnoty. Garant si vyhrazuje možnost poskytnout v případě uplatnění reklamace výměnu výrobku.

6. Volitelně, zmocněnec může požadovat výměnu akumulátoru během prvních 2 let od prvotní instalace výrobku. Pro tento účel, může garant vyměnit akumulátor, krok po kroku, za akumulátor stejného typu a kvality, jako náhradu za vadný akumulátor. pokud není výrobek již nadále v prodeji, může je RCT Power, dle svého uvážení, nahradit výrobkem s odpovídajícím rozsahem funkcí a služeb. Alternativně, může garant během záruční doby uhradit zbývající cenu výrobků, s ročně odepsanou amortizací, v souladu s částí B(4).

C. Obecná záruční ustanovení

1. Zmocněnec musí uplatnit své nároky na reklamaci vůči garantovi (např. dopis, nebo  e-mail) do 14 dní poté, co zjistil, nebo měl zjistit závadu:

RCT Power GmbH, Line-Eid-Str. 1, 78467 Constance, Germany

2. Poskytnutí záručních služeb neprodlužuje záruční dobu. (POZN: v rozporu s českým právním řádem) Pro nově nainstalované, nebo dodané výrobky, nebo komponenty, pokračuje předchozí záruční lhůta. Garant neručí další zárukou za nově nainstalované, nebo dodané výrobky, nebo komponenty. Po uplynutí záruční lhůty příslušného výrobku, nelze nadále uplatnit záruční reklamace.

3. Zálohování dat a další formy ochrany údajů, nejsou součástí záruky. Za ochranu stávajících dat proti ztrátě, poškození, nebo zničení, před předáním výrobku garantovi a jeho zástupcům, nese výhradní odpovědnost zmocněnec.

D. Záruční omezení a výluky

Záruka je nezávislá na povinnostech garanta, vyplývajících ze smlouvy o prodeji mezi obchodníkem a koncovým zákazníkem a nijak je neovlivňuje.

(1) Jakékoli uplatnění záruční reklamace je vyloučeno v těchto případech:

  1. Nesprávné použití
  2. Nepřiměřená, nestandardní, nebo neprofesionální instalace. Instalace, která neodpovídá Pokynům pro Instalaci a příručkám poskytovaných garantem
  3. Neodborný, nebo nesprávný provoz, nebo provoz odporující provozním pokynům a příručkám garanta.
  4. Provoz bez, nebo s vadnými systémy ochran
    (POZN:jak to uživatel zjistí?)
  5.  Zmocněnec skladoval Li-ion akumulátory déle než 3 měsíce ve stavu nabití (SOC) < 40%
    POZN: z výroby je SOC 30% doprava po moři cca 2 měsíce, skladování cca 3 měsíce

f) Neoprávněné úpravy, nebo opravy jakéhokoli druhu jinou osobou, než konkrétně školeným elektrikářem
g) Použití náhradních dílů, nebo příslušenství, které neodpovídá originálním specifikacím garanta
h) Odstranění, poškození, nebo zničení jakýchkoli plomb, nebo typových štítků, které byly nainstalovány garantem
i) Škody způsobené působením cizích těles a vyšší mocí
j) Nedodržení odpovídajících bezpečnostních předpisů
k) Poškození při přepravě
l) Úder blesku
m) Zaviněně vynechané aktualizace softwaru
(POZN:jak to uživatel zjistí bez vzdálené správy?)
n) Výrobek nebyl nainstalován v interiéru/místnosti (v budově)
n) Okolní teplota překročila, nebo spadla pod povolený teplotní rozsah výrobku od -10°C do 40°C
o) Teplota akumulátoru překročila, nebo spadla pod povolený teplotní rozsah výrobku od -20°C do 40°C
(POZN:jak tuto hodnotu uživatel zjistí ?)
p) Bylo překročeno 3500 kompletních nabíjecích a vybíjecích cyklů. Pro účely této záruky, je "kompletní cyklus nabití a vybití" definován jako stav, kdy jsou po využití celkové použitelné kapacity baterií Výkonových Systémů RCT, tyto následně nabity do plné kapacity. "Částečné cykly" jsou množství nabití přepočítané na změnu směru proudu, když není dosaženo plného nabití. (POZN: dokumentace ZDE uvádí 5000 cyklů ... rozpor ?)

Kompletní cyklus nabití a vybití dokonán, např. během následujících nabíjecích a vybíjecích cyklů když...

•  byla baterie jednou kompletně nabita a vybita

•  nebo byla baterie kompletně nabita dvakrát a dvakrát vybita do stavu SoC 50 %

•  nebo byla baterie dvakrát nabita ze stavu nabití SoC 30% do SoC 80% a vybita zpět do původního stavu nabití
(POZN: využitelná kapacita 50% ? Tato hodnota musí být zohledněna v posudku pro dotaci)

q)  Kumulativní množství uložené energie na použitelnou kWh do 10 let od prvního schválení do provozu je větší než 3,500 kWh –
POZN: roční uložené množství je cca 3000kWh z fotovoltaiky o výkonu 3,6kW

(2)  Jakékoli další nároky vůči garantovi, zejména požadavky na  náhradu škody za ušlý zisk, náklady na montáž, instalaci, odstranění a přepravu (návrat a dodání) jsou vyloučeny.

E. Celková odpovědnost garanta dle této záruky je rovněž omezena částkou čisté prodejní ceny, kterou koncový zákazník za výrobek zaplatil, jak je uvedeno na faktuře. (pozn : cena bez DPH)

F. Ochrana Osobních Údajů & Soukromí

V zájmu plnění povinností vyplývajících z této záruky,  sbírá, zpracovává a používá garant údaje, poskytnuté zmocněncem a údaje o jeho výrobku. (a pokud je to nezbytné, předává tyto údaje školenému elektrikáři, schváleného garantem pro provedení oprav).

G. Náklady za neplatné uplatnění reklamace.

Pokud jsou vůči garantovi uplatněny neplatné reklamace, budou prokazatelné a neplánovaně vzniklé náklady garanta v rámci posouzení a prohlídky výrobku, jako součást záruční reklamace, neseny zmocněncem, a když to bude nutné nahrazeny garantovi.

H.Další ustanovení

I. Nároky zmocněnce, vzniklé dle tohoto prohlášení o záruce, mohou být převedeny na třetí strany pouze s předchozím písemným souhlasem garanta.

(2) V případě dalšího prodeje výrobku koncovým zákazníkem, přejde tato záruka z koncového zákazníka po zbývající záruční dobu na nového vlastníka výrobku. Příslušný nový vlastník, je poté v rámci těchto záručních podmínek považován za koncového uživatele.
(3) Původní koncový uživatel, nemá dle tohoto prohlášení o záruce nadále žádné právo záruční reklamace vůči garantovi.

(4) Pro tuto záruku platí výhradně hmotné právo Německé Federální Republiky, bez odkazu na jakýkoli další právní systém. Použití Vídeňské Úmluvy UN o Mezinárodních Smlouvách o Prodeji Zboží ze dne 11.04.1980 je vyloučeno.

Příloha 1 - Podmínky Měření Kapacity
POZN: běžné odběrové proudy se pohybují kolem cca 20 – 25A 

Okolní teplota 25°C ±3°C

Metoda Nabití / Vybití

I. Vybíjení baterie konstantním proudem 5A dokud není dosaženo vybíjecí napětí

II. 10 minutová přestávka pro baterii

III. Nabíjení baterie konstantním proudem 5A a konstantním napětím, až do konečném nabíjecího proudu 0.5A.

IV. 10 minutová přestávka pro baterii

V. Vybíjení baterie konstantním proudem 5A dokud není dosaženo vybíjecí napětí. kapacita.

VI. Výpočet vybíjecí kapacity. Kapacita je spočítána následovně: Vybíjecí čas x Vybíjecí proud